Privacy Policy

Camper-freaks.nl is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (“AVG”). Dit omdat wij persoonsgegevens verwerken van onze gasten, bezoekers en relaties. In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en volgen te allen tijde de in Nederland geldende privacy wet- en regelgeving.

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de Privacyverklaring met u te delen.

Waar in deze Privacyverklaring het woord ‘gegevens’ wordt gebruikt, heeft dat uitsluitend de betekenis van persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG.

Camper-Freaks.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de reserveringen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Camper-Freaks.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw reservering.
Camper-Freaks.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar gasten en bezoekers de volgende diensten te leveren:

Om het verblijf op Camper-Freaks.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren. Camper-Freaks.nl verkoopt uw gegevens niet.
Camper-Freaks.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw reservering.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet met derden delen. Daarnaast hebben derde partijen die betrokken zijn bij onze IT systemen, alsmede het betalingsverkeer regelen, mogelijk inzage in uw gegevens.

Camper-freaks.nl en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en uw gegevens goed te beveiligen. In de toekomst kan het voorkomen dat wij een of meer onderdelen overdragen aan een derde partij. Wij zullen u in een dergelijk geval tijdig informeren over een eventuele overdracht van uw gegevens aan een derde partij. Ook kan het voorkomen dat wij op grond van een wettelijke verplichting uw gegevens moeten verstrekken.

Bewaartermijnen

De verzamelde gegevens zullen worden bewaard gedurende de periode dat de gegevens die nodig zijn om te voldoen aan onze fiscale plichten. Na afloop van deze periode zullen uw gegevens nog één jaar bewaard worden, waarna zij worden vernietigd, dit met uitzondering van die gegevens waarvoor een langere wettelijke bewaartermijn geldt. Bij dat laatste gaat het vooral om gegevens die nodig zijn om te voldoen aan onze fiscale plichten, dan is sprake van een bewaartermijn van in beginsel zeven jaar.

Beveiliging

De beveiliging van deze gegevens wordt gewaarborgd door onze hostingpartij. Zij garanderen onze data te beveiligen met de beste technische oplossingen die hiervoor beschikbaar zijn. Meer informatie over hun beleid is te vinden in op hun eigen privacy policy.

Uw rechten

U hebt op basis van de wet een aantal rechten. Deze geven wij hierna kort weer.

Indien een verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming, hebt u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken; U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat wij ons niet houden aan de wet. U stelt ons van de ingediende klacht op de hoogte;

Vragen, kennisneming en verbetering van uw gegevens

Voor kennisneming en verbetering van uw gegevens kunt u contact opnemen met, via info@camper-freaks.nl.  Onze service info@camper-freaks.nl helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze Privacyverklaring of indien u specifieke verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Camper-Freaks.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Camper-Freaks.nl geen cookies ontvangt.
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Camper-Freaks.nl, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze info@camper-freaks.nl mail service helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Versie 8.0 Sept 2023

Cop :  camper-freaks, camperfreak, camperfreaks, camperfreaker h2vwijk, bemazon, bemacamp

Translate »