Reglement & Algemene voorwaarden camperplaats ‘Achter op Erica’

Reglement & Algemene voorwaarden camperplaats ‘Achter op Erica’
Wij heten u van harte welkom op Camperplaats Achter op Erica en vragen u om het Camperplaats reglement na te leven. Tevens zijn onze Algemene Voorwaarden op uw verblijf van toepassing.

1. Algemeen
Fam. van Wijk, hierna te noemen “de beheerder”, is de eigenaar van Camperplaats Achter op Erica. De beheerder kan zich laten vervangen door een derde en of zijn familie.
Dit reglement is van toepassing op alle huurders en verblijvenden, hierna te noemen “de gebruikers”, van het terrein en bijbehorende accommodaties van Camperplaats Achter op Erica op het adres Ericasestraat 40 & VerlengdeHerendijk op Erica. Met het gebruik wordt het navolgende camperplaatsreglement ten aanzien van alle onderstaande punten erkend.
Gebruikers dienen instructies van de beheerder op te volgen. In geval van een overtreding, kan de beheerder de hulp van de politie inroepen. Gebruikers dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
Alle voorzieningen, verzorgings- en afvoerstations alsmede de groenvoorzieningen dienen zorgvuldig te worden behandeld. Veroorzaakte schade dient onverwijld aan de camperplaats eigenaar te worden gemeld
De beheerder is niet aansprakelijk voor het verlies van of schade aan goederen of wat dan ook welke aan gebruikers en bezoekers toebehoren
Een handeling in strijd met dit reglement kan met verwijdering worden bestraft, verder behoudt de beheerder zich juridische stappen voor. Een restitutie van het tarief vindt niet plaats.
2. Aankomst en vertrek
Om het terrein of een bijbehorende accommodatie van Achter op Erica te betreden en zich te installeren, dient men toestemming te hebben van de beheerder.
Bij aankomst dient u zich te melden indien iemand aanwezig is op de receptie.
Camperplaats: Op de dag van aankomst kunt u de camperplaats gebruiken. Op de dag van vertrek dient de camperplaats om 12.00 uur vrij te zijn.
Indien u (alleen in overleg met de beheerder) langer blijft zullen hier extra kosten voor in rekening worden gebracht.
Bij vroegtijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
Camperplaatsen: De camper moet worden geïnstalleerd op de aangegeven plaats en volgens de aanwijzing van de beheerder. Het is niet toegestaan de grenzen van de u toegewezen staanplaats te overschrijden.
3. Receptie
De receptie is in de zomer dagelijks geopend: 09.00-21.00 uur, indien de receptie gesloten is kunt u bellen met het telefoonnummer (0645094204) van Camperplaats Achter op Erica.
4. Betaling
Betaling vindt plaats via overschrijving of contant bij de receptie, voorafgaand aan uw verblijf of tijdens uw verblijf. Ander tijdstip van betaling alleen in overleg met de beheerder.
Gebruikers worden verzocht de dag voor het vertrek de beheerder hiervan op de hoogte te stellen.
De tarieven kunt u terug vinden op de website www.camper-freaks.nl.
5. Rust en stilte
Iedere lawaaioverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur en zondag de gehele dag, dient te worden nagelaten. Radio’s en televisies mogen geen hinder zijn voor anderen.
6. Bezoekers
Bezoekers dienen zich te melden bij de beheerder & receptie.
Bezoekers moeten zich houden aan de bepalingen van het huidige reglement.
De auto(‘s) van bezoeker(s) moet(en) op het camperterrein worden geparkeerd.
Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in een camper op de camperplaats Achter op Erica.
7. Voertuigen, parkeren en rijden op het terrein
Op Camperplaats Achter op Erica gelden de regels van de wegenverkeerswet, toegestaan is alleen stapvoetse snelheid. Het rijden van personenauto’s op het gras is niet toegestaan.
Voertuigen dienen op de daarvoor bestemde parkeerplaats, op de camperplaats te worden geparkeerd.
Het wassen van voertuigen alsmede het uitvoeren van onderhoudsbeurten of reparaties is op de het terrein van Achter op Erica of buiten de camperplaats verboden.
Voertuigen/caravans die zonder toestemming van de beheerder geparkeerd zijn kan/kunnen door de beheerder voor rekening en risico van de houder weggesleept worden.
Indien gebruiker een kampeermiddel/voertuig te koop wil aanbieden op het terrein van Achter op Erica dan dient hiervoor toestemming gevraagd te worden aan de beheerder. Hier zijn, voor de gebruiker, kosten aan verbonden.
8. Afval
De gebruikers dienen het terrein en bijbehorende accommodaties op Achter op Erica schoon en netjes te houden en te verlaten.
Camperplaatsen: de verzorging plaats van het cassette toilet en afvalwater dienen na gebruik schoon achter gelaten te worden bij storing direct de beheerder aanspreken indien aanwezig.
Alleen in de huishouding normale hoeveelheden ontstane afval mag via de gereedstaande containers worden verwijderd, hierbij dient het afval dienovereenkomstig te worden gesorteerd.
Restafval dient in een afgesloten vuilniszak in de juiste container te worden gedeponeerd.
Groot afval dient de gebruiker mee te nemen naar huis.
9. Flora & fauna
Het is verboden was of waslijnen aan de bomen/struiken te hangen.
Beplanting en borders mogen niet beschadigd worden. Het is verboden spijkers in bomen te slaan, takken af te zagen en iets te planten.
Alle beschadigingen aan beplanting, omheiningen en installaties worden verhaald op diegene die ze heeft aangebracht.
Gelieve de dieren van de beheerder niet te voeren zonder toestemming van de beheerder.
10. Veiligheid
Camperplaatsen: De gebruiker zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de beheerder in het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel (kunnen) worden gesteld.
Het barbecuen is alleen met passende apparatuur toegestaan. Hierbij moet gegarandeerd worden dat noch het gazon noch de bestrating wordt beschadigd. Asresten moeten volledig gedoofd zijn voordat deze via het resterende afval worden verwijderd. Gelieve erop te letten dat uw buren door rookontwikkeling niet worden lastig gevallen. Open vuur is verboden. Elektrische kachels zijn niet toegestaan.
Brandblusapparaten staan op de receptie. In geval van brand direct de beheerder waarschuwen.
De E.H.B.O. doos bevindt zich bij de receptie.
De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de beheerder.
11. Huisdieren
Honden en andere dieren van gebruikers mogen niet loslopen, buiten de camperplaats Achter op Erica worden uitgelaten richting Parc Sandur en niet worden opgesloten bij afwezigheid van hun eigenaren, die wettelijk aansprakelijk zijn.
12. Spelen
Geen enkel wild of hinderend spel kan worden georganiseerd in de nabijheid van de campers, accommodaties, installaties of sanitaire voorzieningen.
13. Stalling
Alleen met toestemming van de beheerder kan men materieel achterlaten op het terrein en dan alleen op de door de beheerder aangewezen plaats.
De beheerder is niet aansprakelijk voor dit materieel in de afwezigheid van de eigenaar.
De tarieven voor dit soort stalling kunt u opvragen bij de receptie.